Onze organisatie

MIND bestaat uit de Stichting MIND en de vereniging MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (kortweg MIND Platform). Daarnaast is MIND een brede beweging, een netwerk van cliënten- en familieorganisaties, ervaringsdeskundigen, onderzoekers, fondsenwervers, donateurs en ambassadeurs. Samen willen wij de psychische gezondheid in Nederland verbeteren. Het 'hoofdkwartier' van MIND bevindt zich in Amersfoort. We werken met veel ervaringsdeskundigen en zijn er voor alle mensen in Nederland die te maken hebben (zelf of door hun naasten) met psychische kwetsbaarheid of psychische klachten én voor alle mensen die op zoek zijn naar informatie over psychische gezondheid.

MIND wil een samenleving waarin iedereen kan en mag meedoen, waarin mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben en waarin psychische problemen bespreekbaar zijn. We willen vanuit verschillende invalshoeken het verschil maken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Om dat te realiseren is verbinding en samenwerking nodig tussen de verschillende niveaus en tussen verschillende partijen, organisaties en belanghebbenden.

Op verschillende manieren werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland: via voorlichting, kennis delen (via ons digitaal platform wijzijnmind.nl, social media, telefonische hulp-, info- en lotgenotenlijnen, themabijeenkomsten, publieksdagen en ons uitgebreide netwerk in de ggz en in het sociaal domein), fondsenwerving, actievoeren, beïnvloeden van overheidsbeleid, onderzoek en projecten die tot doel hebben de ggz in Nederland te verbeteren. We geven mensen een stem via medezeggenschapsorganen, bij het opstellen van zorg- en kwaliteitsstandaarden, via de inzet van ervaringsdeskundigen, via ons ggz-panel en via tools en tips op het gebied van eigen regie en participatie. Landelijke en regionale cliënten- en familieorganisaties die aangesloten zijn bij MIND Platform komen regelmatig (in verschillende samenstellingen) om gezamenlijk aan de ambities te werken.

Meer informatie over de activiteiten van MIND, inspirerende ervaringsverhalen en nuttige informatie vind je op onze website: www.wijzijnmind.nl

Medewerkers

Per 31 december 2022 telde Stichting MIND 29,49 fte verdeeld over 41 medewerkers, waaronder 7 oproepkrachten ten behoeve van MIND Korrelatie. In 2022 hebben we onverwacht afscheid moeten nemen van 1 medewerker wegens overlijden. Daarnaast hebben 5 medewerkers de organisatie verlaten en zijn er 6 nieuwe medewerkers in dienst gekomen ten behoeve van de afdelingen Marketing, Communicatie en Fondsenwerving, MIND Korrelatie en Facilitaire dienstverlening.
Per 31 december 2022 telde MIND Platform 22,33 fte verdeeld over 32 medewerkers, waaronder 1 oproepkracht t.b.v. het Nationaal Zorgnummer. In 2022 zijn 5 nieuwe medewerkers in dienst gekomen, waaronder 1 vrijwilliger die formeel een dienstverband aangeboden heeft gekregen.

Directie

De Stichting MIND wordt bestuurd door een directeur-bestuurder met een door de Raad van Toezicht vastgestelde taak. De directeur-bestuurder van MIND was in 2022 mevrouw drs. Marjan ter Avest. Naast directeur-bestuurder van stichting MIND was Ter Avest directeur van de vereniging MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, waar zij een fulltime aanstelling had voor onbepaalde tijd. Na haar vertrek medio december 2022 heeft Dianne Burger als interim directeur-bestuurder de taken waargenomen, tot de nieuwe directeur is aangesteld. De directeur bereidt samen met de teammanagers het beleid voor. Er zijn vier afdelingen met elk een teammanager. De directeur maakt deel uit van het bestuursbureau. Het bestuursbureau vormt samen met de teammanagers het Managementteam en dat richt zich op het (strategisch) beleid van MIND.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht is een afspiegeling van het brede werkterrein van de MIND. Er zijn behandelaars, onderzoekers, bestuurders en managers in de Raad vertegenwoordigd. Ook bevat de Raad leden die deskundig zijn op het gebied van publieksvoorlichting, marketing, fondsenwerving en cliënten- en naastenperspectief. Er zijn profielschetsen opgesteld voor leden van de Raad van Toezicht en ieder lid neemt plaats op persoonlijke titel. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. De helft van de Raad van Toezicht wordt gevormd door de bestuursleden van de vereniging MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert ook als voorzitter van het bestuur van de vereniging.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2022

  • prof. dr. W.K. (Wilma) van der Scheer, directeur Erasmuscentrum voor Zorgbestuur, voorzitter Raad van Toezicht (tevens voorzitter bestuur vereniging MIND Landelijk Platform)
  • F.M.H. (Fred) Pijls MHA, voorzitter van de Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant
  • M. (Marijke) van Putten, psychiater GGZ Noord-Holland-Noord
  • C. (Chris) Roelen, Lionfish management & consulting
  • C.T. (Titia) Feldmann (tevens bestuurslid vereniging MIND Landelijk Platform)
  • S. (Sabrina) Sluiter-Ramwadhdoebe, directeur Vereniging Samenwerkende Artsenlaboratoria en Diagnostische Centra Nederland (tevens bestuurslid vereniging MIND Landelijk Platform)
  • P.W.L. (Petra) Zoer, manager Zorg & Bedrijfsvoering