Ledenplatform lancering

Het perspectief van cliënten en naasten is hét uitgangspunt van het beleid van MIND en de lidorganisaties. MIND Platform is de landelijke koepel voor de vele grote en kleine cliënten- en familie- en zelfregie- en herstelorganisaties in het land. Daarnaast zijn ook de cliëntenraden en familie/naastenraden van ggz-instellingen vertegenwoordigd in verschillende zgn. 'Kamers'. Gezamenlijk vormen we de brede beweging van MIND en werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid én -zorg in Nederland.

De vereniging MIND Platform vervult binnen de beweging MIND een spilfunctie. Ieder van de aangesloten organisaties heeft zijn eigen specifieke kenmerken en aanbod. Er wordt volop samengewerkt en verbinding gezocht op actuele thema's om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Een van de doelen is een verdere versterking van de basis van MIND in de regio, het opzetten van regionale steunpunten die moeten gaan zorgen voor een betere verbinding tussen de landelijke en regionale belangenbehartiging. Om deze ontwikkelingen te faciliteren investeert MIND in verenigingsmanagement. Vanuit het landelijk bureau van MIND zijn twee medewerkers actief in het versterken van de verbinding tussen de regionale en landelijke leden.

De vereniging MIND Platform bestaat in 2021 uit 23 lidorganisaties: ADF (Angst, Dwang en Fobie -) Stichting, Anoiksis, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, ExpEx, Het Leontienhuis, Ixta Noa, Landelijke Oudervereniging Balans, MIND Naasten Centraal, MIND Ypsilon, Nederlandse Hyperventilatie Stichting (NHS), Plusminus, Stichting Borderline, Stichting Gilles de la Tourette, Stichting Het Zwarte Gat, Stichting JIJ, Stichting Misbruikt!, Stichting PMDD, Stichting Weerklank, Stichting Zelfbeschadiging, VvED (Ver. voor Ervaringsdeskundigheid), Vereniging Impuls & Woortblind en WEET. Daarnaast zijn er zo'n 80 aangesloten regionale cliënten-, familie- en zelfregie-organisaties en 25 vertegenwoordigers binnen de verschillende 'Kamers' (Kamer cliëntenraden, Kamer Familie- en naastenraden en Regiokamer).

Online ledenplatform

Op 4 november is het MIND ledenplatform op gelanceerd. Met een quiz, lied en officiële handeling werd het online platform door de leden, ambassadeurs en medewerkers in gebruik genomen. Het MIND ledenplatform is het online platform waar leden, ambassadeurs en medewerkers geholpen worden bij hun vraag en/of ontwikkeling en dat zij geïnformeerd kunnen zijn over ontwikkelingen en thema's binnen MIND. De digitale plek voor ontmoeting, informatie en kennisdeling binnen de vereniging.

Het bestuur van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid bestaat in 2022 uit vier leden. De bestuursleden zijn onderdeel van de Raad van Toezicht van Stichting MIND. De voorzitter van het bestuur fungeert daarnaast als voorzitter van de Raad van Toezicht. De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2022 als volgt:
  • W.K. (Wilma) van der Scheer, directeur Erasmuscentrum voor Zorgbestuur, voorzitter bestuur MIND Platform (tevens voorzitter Raad van Toezicht MIND)
  • C.T. (Titia) Feldmann (tevens lid Raad van Toezicht MIND)
  • S. (Sabrina) Sluiter-Ramwadhdoebe, directeur Vereniging Samenwerkende Artsenlaboratoria en Diagnostische Centra Nederland (tevens RvT-lid MIND)
  • P.W.L. (Petra) Zoer, Senior adviseur BeBright (tevens lid Raad van Toezicht MIND)

Algemene ledenvergadering

Drie keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats. De ALV is het hoogste overlegorgaan van de vereniging. Hier worden onder andere de begroting, het beleidsplan (najaar) en de jaarrekening (voorjaar) goedgekeurd. Alle lidorganisaties en drie kamers hebben één stem of afgevaardigde.

Lees hier het volledige verslag (pdf) van MIND Platform